مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

هدف IMC  جذب سرمایه های خارجی برای پیشرفت اقتصادی کشور از طریق افرادی است که قصد مشارکت مالی موثر با دولت و یا شرکت های خصوصی داخلی را دارند. قوانین اخیر مهاجرتی، مهاجرت از طریق سرمایه گذاری را به 2 گروه تقسیم کرده است .جدول زیر خلاصه ای از موارد مورد نیاز هر یک از گروه ها میباشد