ویزاهای خانوادگی

Family Visa:

 

-Parent Category

تحت این ویزا، درخواست کننده باید دارای فرزندی باشد که در این کشور بیش از 3 سال اقامت داشته ، و دارای مینیمم درآمدی باشد که بتواند از لحاظ مالی خانواده خود را حمایت کند.

 

-Partner

درخواست کننده باید پارتنر(همسر) مقیم نیوزیلند داشته و مدارکی ارایه دهد که نشان دهنده حدالقل 12 ماه رابطه قانونی باشد. فرد مقیم (پارتنر) باید با موارد مورد نیاز INZ هماهنگ باشد.

 

-Dependent Child

فرزند تحت سرپرستی نباید ازدواج کرده باشد و یا از خود فرزند داشته باشد. سن فرزند باید 16 و یا کمتر باشد. اگر سن فرزند بین 17 تا 24 باشد باید INZ بپذیرد که فرزند به طور کامل وابسته به یک بزرگسال است. این فرزند میتواند اسپانسر شود از طریق پدر/مادری که در این کشور اقامت داشته و یا ساکن هستند.