مهاجرت از طریق کسب وکار

- Business Migration (Long Term Business Visa(LTBV))

 

ویزای بلند مدت کسب و کار زیر مجموعه ای از ویزای کار بوده و به شخص اجازه خود اشتغالی میدهد. این ویزای موقت به افرادی تعلق میگیرد  که چه تمایل به خرید کسب وکاری که در حال حاضر در حال فعالیت است و یا کسب وکاری که خود شخص قصد راه اندازی آن را دارد. این ویزا اول به صورت 9 ماهه بوده  و بعدا قابل افزایش تا حداکثر 3 سال را دارد. شخص موفق در این کسب وکار میتواند درخواست اقامت کارآفرینی کند. فرد باید مبلغ مورد نیاز برای سرمایه گذاری را از طریق سیستم بانکی وارد نیوزیلند کند. از موارد مورد نیاز برای دریافت این نوع ویزا، طرح توجیهی (برنامه) قابل قبول، که واقع گرایانه بوده و نشان دهنده این باشد که شخص از شرایط کسب وکار در نیوزیلند اطلاع کامل دارد. از دیگر موارد مورد نیاز: تجربه کسب وکار مرتبط در گذشته، زبان انگلیسی (آیلتس)، مبلغ مورد نیازبرای امرار معاش (خود و خانواده) در این کشور برای 3 سال،  سلامت و سوء پیشینه. شخص باید نشان دهد که این کسب وکار برای نیوزیلند سودآور بوده و متخصصین اداره مهاجرت را متقاعد کند که کاملا به این حرفه علاقه داشته و میتواند از عهده آن برآید.

توجه: مبلغ مورد نظر برای سرمایه گزاری میتواند به صورت ملک، ماشین و یا هر گونه دارایی دیگر بوده و از طریق سازمانی بی طرف ارزش گذاری شده باشد. شخص باید از هرگونه سوء پیشینه مبرا باشد.